Our Solutions      Our Services    
This website has been moved to www.aclc-asia.com
   
   
  Office

Mobile
 : (66) 2197 4588-9

 : (66) 89 924 5985
  Email  : info@spg-asia.com
   
 
   
   
         
 
Curriculum Design

วางรูปแบบและพัฒนาหลักสูตร

คุณมีปัญหาในการประเมินหาความจำเป็นเพื่อการอบรมหรือไม่
คุณมีระบบและแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลที่มีประสิทธิภาพหรือยัง
คุณมีข้อจำกัดในเรื่องกำลังคนและเวลาในการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่
หลักสูตรและแผนการอบรมที่มีอยู่นั้นตรงกับความต้องการขององค์กรและสภาวะของธุรกิจปัจจุบันหรือไม่
คุณมีระบบการวัดผลสำเร็จหลังจากการอบรมหรือยัง


ทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาแผนการอบรมและหลักสูตรช่วยคุณได้ อีกทั้งการวัดผลก่อนและหลังการอบรม
การสร้างและฝึกผู้สอนจากกลุ่มพนักงานของคุณ หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบโดยทีมงานคุณภาพ Organization and Development Design ในงบประมาณที่ไม่สูงเกินไป หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราได้ที่ โทร: 0 2197 4588-89, 089 924 5985 หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล์


Request for more information about this consulting service:
Name:
Position:
Address:
I am interested to know more about this consulting service:
Message:
Please mail the brochures to me.
  Yes  
 
No
 

______________________________________________________________________________________________________________

Copyright 2003-2017 AcComm & Image International. All rights reserved.
188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220
Tel. (66) 2
197 4588-89, (66) 89 924 5985
Fax. (66) 2
197 4590 Email: info@spg-asia.com