Our Solutions      Our Services    
This website has been moved to www.aclc-asia.com
   
   
  Office

Mobile
 : (66) 2197 4588-9

 : (66) 89 924 5985
  Email  : info@spg-asia.com
   
 
   
   
         
 
   
EQ and Service Solutions
EQ เพื่อการพัฒนาการบริการ

สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ และฝึกการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศในการบริการลูกค้าพนักงานของคุณสื่อถึงภาพลักษณ์ที่สร้างประทับใจอย่างมืออาชีพหรือไม่  
พนักงานของคุณเข้าใจอย่างทั่วถึงหรือไม่ว่าลูกค้าขององค์กรนั้นคือใครบ้าง  
พนักของคุณเข้าใจอย่างแท้จริงหรือยังถึงผลกำไรของการสร้างลูกค้าประจำ  
พวกเขามีความมุ่งมั่นในการสร้างลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นหรือไม่  
อุปนิสัยในการสื่อสารกับลูกค้าของพวกเขาเป็นอย่างไร  
คุณสามารถสร้างพนักงานบริการที่ทุ่มเทและให้ความสำคัญต่อการ
บริการของลูกค้าได้อย่างไร
 
คุณสามารถสร้างความประทับใจในการบริการได้อย่างไร  

ทุกๆวินาทีของการบริการมีผลต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า ทัศนคติและสภาวะอารมณ์ของของทั้งพนักงานและลูกค้าก็ส่งผลถึงความคาดหวัง
และความพึงพอใจต่อการบริการเช่นกัน ความสามารถของพนักงานในการบริหาร
อารมณ์ของตนเองและลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ทักษะของ EQ ทำให้เราเข้าในความแตกต่างของบุคคล สร้างทักษะในบริการที่เป็นเลิศ และในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

“Being able to manage emotions in someone else is the core of the art of handling relationships”

Dr. Daniel Goleman
The author of Emotional Intelligence

 
   
______________________________________________________________________________________________________________

Copyright 2003-2017 AcComm & Image International. All rights reserved.
188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220
Tel. (66) 2
197 4588-89, (66) 89 924 5985
Fax. (66) 2
197 4590 Email: info@spg-asia.com